PENGERTIAN, JENIS DAN MACAM-MACAM SENI TARI

Kita mungkin sering melihat berbagai pertunjukkan seni tari, baik seni tari tradisional dan seni tari modern. Jenis-jenis tariannya maupun fungsinya pun bermacam-macam. Berikut akan dijelaskan mengenai seni tari secara lengkap.

PENGERTIAN, JENIS DAN MACAM-MACAM SENI TARI


1.      Pengertian seni tari
Seni tari ialah gerakan badan yang berirama dan teratur yang dilakukan ditempat, waktu dan untuk keperluan tertentu. Keperluan tersebut antara lain untuk keperluan pergaulan, mengungkap  perasaan dan pikiran. Seni tari pun biasanya diiringi dengan bunyi-bunyian yang berfungsi untuk mengatur gerakan penarinya dan menguatkan maksud yang ingin disampaikan dari tarian itu.

Gerakan pada seni tari tak sama dan bukan seperti gerakan-gerakan sehari-hari, seperti senam, lari ataupun berjalan. Gerakan pada seni tari dibuat sedemikian rupa agar bentuknya lebih ekspresif dan menambah unsur estetis dari gerakan tari tersebut.

Tarian sesungguhnya ialah tarian yang mengkombinasikan dari 3 unsur seni tari, yakni wiraga, wirama dan wirasa. Keetiga unsur ini melebur menjadi bentuk dan gerakan tari yang serasi.

Unsur paling utama dalam seni tari ialah gerak. Gerakan pada seni tari senantiasa melibatkan anggota badan manusia. Unsur anggota badan manusia membuat gerak tari berdiri sendiri, berhimpuna maupun bersambungan.

           BACA JUGA: PENGERTIAN DAN SEJARAH SENI TEATER

2.      Jenis dan macam seni tari
Berdasarkan jenisnya, seni tari dibagi menjadi tari rakyat, tari klasik serta tari kreasi. Dansa ialah salah satu tari klasik, tari yang berkembang dari kebudayaan Barat ini biasanya dilakukan berpasang-pasangan dan dalam tariannya pasangan itu saling berpegangan tangan ataupun berpelukan sambil diiringi oleh musik khusu untuk dansa. Sedangkan berdasarkan koreografi, jenis-jenis tari terbagi menjadi:

a.       Tari tunggal, tari tunggal atau tari solo ialah tari yang diperagakan sendiri, baik laki-laki maupun perempuan.
b.      Tari berpasangan, tari berpasangan atau tari duet ialah tari yang diperagakan oleh dua orang, secara bersamaan.
c.       Tari kelompok, tari kelompok atau tari grup ialah tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 orang.

Tari juga dapat dibedakan menjadi :
a.       Tari tradisional atau tari rakyat, tari tradisional ialah tari yang telah ada sejak dahulu dan berkembang di kalangan masyarakat serta terus turun temurun. Tari tradisional juga biasanya memiliki nilai dan tujuan tertentu dalam pertunjukkannya.
b.      Tari klasik, tari klasik ialah tari yang berkembang di kalangan bangsawan.
c.       Tari kreasi, sesuai dengan namanya, tari kreasi ialah tari yang dikreasikan dan lepas  dari  standar  tari yang baku.
d.      Tari kontemporer, tari kontemporer ialah tari yang memiliki arti simbolik yang terkait dengan koreografi bercerita dengan gaya unik dan penuh penafsiran.


Demikian penjelasan mengenai PENGERTIAN, JENISDAN MACAM-MACAM SENI TARI, semoga dapat bermanfaat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel